Charlotta Hilli

Jag arbetar som lektor i högskolepedagogik och jag leder studieprogrammet i högskolepedagogik som ger lärarbehörighet och fungerar som personalens kompetensutbildning vid Åbo Akademi. Jag blev filosofie doktor (pedagogik) år 2016 och tilldelades titeln docent i pedagogik med inriktning mot didaktik i 2022 vid mitt alma mater Åbo Akademi. Mitt forskningsområde är distansundervisning med speciellt fokus på didaktik i virtuella och hybrida lärmiljöer på olika utbildningsnivåer (grundskola, andra stadiet, vuxenutbildning och högre utbildning). 

  • Forskare inom Ifous projektet Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning. 8 kommuner i Sverige och Finland utvecklar digitala undervisningsformer inom grundläggande utbildning, gymnasie- och yrkesutbildning samt vuxenutbildning. Projektet anammar ett Design-Based Research upplägg där forskarna tillsammans med deltagarna utvecklar processer på olika nivåer mellan lärare, administratörer och skolledare. Projektet pågick mellan 2019–2022. 
  • Post doc forskare inom projektet HELLA (Higher Education Learning Lab). Det var ett högskolepedagogiskt forskningsbaserat och -understött utvecklingsprojekt gemensamt för VAMK, Novia, Arcada, Vasa universitet och Åbo Akademi som utvecklade och piloterade en ny flerspråkig studiehelhet i högskolepedagogik (60 sp) för högskolor och universitet. HELLA utgjorde en del av UKM:s specialsatsning kring initiativet Högskolornas digitala lärmiljöer. Projektet pågick mellan 2017–2019.
  • Tidigare postdoc forskare inom projektet om fjärrundervisning i grundläggande utbildning. Projektet genomfördes som deltagande aktionsforskning där pilotlärare utvecklade undervisning i virtuella lärmiljöer. Projektet koordinerades av Ålands Landskapsregering och finansierades av Europeiska Socialfonden.

Bosatt i Odense, Danmark. Min bakgrund är historie- och samhällslärare på gymnasienivå.

I work as a university lecturer in higher education pedagogy at Åbo Akademi University (ÅAU) in Vaasa. I lead the study programme in higher education pedagogy, a teacher qualification programme and a professional development programme for personnel and doctoral students at ÅAU. My research field is distance education, specifically focusing on teaching and learning (Didaktik) in virtual and hybrid learning environments. I became a PhD (Education) in 2016 and gained the title of docent in pedagogy with a specific interest in Didaktik in 2022. Both titles were earned at ÅAU.

  • Researcher in the programme coordinated by Ifous Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning (2019–2022). 8 municipalities in Sweden and Finland develop distance teaching in digital and virtual learning environments in primary, secondary, vocational and adult education. The project was inspired by Design-Based Research where the researchers develop protoypes with the participants to support processes for distance education on several levels in the organisation; classroom, school and regional.
  • Previously post-doc researcher in the project HELLA (Higher Education Learning Lab) a research based and research supported development project on higher education pedagogy (2017–2019). The aim was to develop and pilot a multilingual 60 ECTS study module in higher education with University of Vaasa, VAMK, Arcada and Novia. Coordinated by Åbo Akademi University. Funded by the Ministry of Education and Culture in Finland.
  • Previously post-doc researcher in the project on distance teaching in primary schools. Which was a participatory action research study where teachers developed pedagogy for virtual learning environments. Coordinated by the Government of Åland. Funded by European Social Fund.

Living in Odense, Denmark. I have worked as a subject teacher (history and social studies teacher) in Upper Secondary schools in Finland.

Jag föreläser för och fortbildar lärare regelbundet. Se Föreläsningar för närmare information om tidigare teman jag föreläst om. Kontaktuppgifter nedan.

E-post: hilli.charlotta@gmail.com, chilli@abo.fi

Pressfoton tagna av Ann-Britt Pada, Vasa 2017.

Intervjuer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s